Nij fan Praat mar Frysk
Praat mar Frysk, ek mei nije Fryskpraters

Op tongersdei 19 jannewaris 2023 is de oanmoedigingskampanje foar nije Fryskpraters fan start gien. Bewustwurding, begryp en kompliminten binne de haadyngrediïnten fan de online kampanje dy’t troch Praat mar Frysk yn gearwurking mei Mercator ûntwikkele is . Minsken dy’t it Frysk op lettere leeftiid leard ha, saneamde nije Fryskpraters, brûke de taal mar “tige sporadysk”. […]

Elke twadde freed is Fryske Freed!

Elke twadde freed fan de moanne fiere wy #FryskeFreed! En dêrom is it freed 10 febrewaris wer tiid foar in nije Fryske Freed! It doel? It Frysk sichtberder en hearberder meitsje rûnom yn de Provinsje en dêrbûten en minsken oanmoedigje it Frysk faker te brûken.  Dêrom roppe wy partikulieren, bedriuwen en organisaasjes – jim dus! […]

mear op praatmarfrysk.nl »