Nij fan Praat mar Frysk
Wij pijken er even tussenuit!

Alvast hele fijne konijntjedagen allegaar! Wij hebben de put er even uit, de eend in de bek, tijd voor de konijntjedagen! Dat wij pijken even uit, zie! Vanzelfs zijn wij er inkorten gewoon weer, dat niet guilen, lief zijn en aant ziens hoor!

Slagge? De Slagge-Flagge!

De eksamens sitte der hast wer op en noch eefkes en de útslaggen binne bekend. Bist slagge? Wy hawwe yn gearwurking mei de Dokkumer Vlaggen Centrale foar dy de ienige echte Fryske Slagge-flagge meitsje litten! Dus bist slagge? Of kinst ien dy’t ynkoarten slagget of al slagge is? Hingje de Slagge-flagge út en meitsje tagelyk it […]

mear op praatmarfrysk.nl »