Nei de winkel fan de Afûk
Spultsje
app
Fryske kursussen
Jan Schokker: Nij nêst 2
Kollum Gewoan dwaan is normaal gewoan wêze in foarrjocht gewoan bliuwe in keunst en dan gewoan stjerre. De measte minsken binne sa gewoan, tink ik. Hoopje ik. Dochs binne der
Jan Schokker: Nij nêst 2
De Fryske flogger hat hast fakânsje
De Fryske flogger hat hast fakânsje
Studinten bouwe duorsum bijehotel op Welcome to The Village
Ofrûne wike wiene fiif studinten fan ferskillende universiteiten en hegeskoallen foar Omrin yn it spier op het DOARPeilân fan it festival Welcome to The Village by Ljouwert. Juster presintearren se
Studinten bouwe duorsum bijehotel op Welcome to The Village
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (76)
De bline Bartimeüs nimt grûn yn beslach Yn Jericho sit de bline bidler Bartimeüs op ’e grûn, in kleed om him hinne tsjin it geweld fan ’e wrâld. As er
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (76)
Ik ha altiten sels de kont rêden
It libbensferhaal fan Imke Foppes Imke Foppes oan de Skoatterlânskedyk wie yn it petear in gleonhastich man. Hy seach kâns om yn it tiidbestek fan in oere syn hiele libben
Ik ha altiten sels de kont rêden
Waarpraatsje: Moarn ûnwaarsbuien, dêrnei hjit
Yn de nacht fan freeed op sneon is der frijwat bewolking. Dêrtroch sakket de termometer net leger as oant 17 graden. Sneon oerdei is it earst noch drûch en ek
Waarpraatsje: Moarn ûnwaarsbuien, dêrnei hjit
Bysûndere archeologyske fynst yn Ie
By it wurk oan de rioelearring op de terp fan Ie is in bysûndere slypstien út de iere midsiuwen fûn. Archeolooch André Pleszynski fan MUG Ingenieursbureau út De Like, dy’t
Bysûndere archeologyske fynst yn Ie
Brêge by Rie  fjouwer moanne ticht
De brêge oer de Rie – yn de Nijewei út Rie wei yn de rjochting fan de N393 tusken Tsjummearum en Minnertsgea – sil fan begjin septimber oant ein desimber
Brêge by Rie  fjouwer moanne ticht
Toeriste-ynformaasjepost (TIP) Eastermar iepenet TIP Toko
Toeriste-ynformaasjepost (TIP) Eastermar hat de TIP-Toko, in twadde ynformaasjepost, iepene yn Eastermar. It konsept fan de TIP-Toko is nij: besikers fan Eastermar wurde troch saneamde TIP’pers wolkom hjitten en fan
Toeriste-ynformaasjepost (TIP) Eastermar iepenet TIP Toko
De Dodo, de tsjokke do fan Mauritius
De dodo is de ferneamdste en alderdeadste fûgel fan ’e wrâld. It fabelbist is fjouwerhûndert jier nei syn definitive fuortgean fan ús planeet rûnom fertsjintwurdige op kessenslopen, bôletrompkes en boekomkaften.
De Dodo, de tsjokke do fan Mauritius
Frysktalige tsjerketsjinsten 21 july 2019
Fiifde snein fan de simmer Easterein Martinytsjerke, 9.30 o., H. Giliam Ferwert Liudgertsjerke, 11.00 o., ds. J.F. Kroon Fryske Peallen De Paedwizer, 9.30 o., ds. M. Tel Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30
Frysktalige tsjerketsjinsten 21 july 2019
18e Fryske Telefyzjereklame Publykspriis foar Projektteam Grutsk op ús Greidefûgels
Tongersdei 18 july is de 18e Fryske Telefyzjereklame Publykspriis (FRP) útrikt troch Pier Bergsma, tydlik foarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging oan Projektteam Grutsk op ús Greidefûgels. De
18e Fryske Telefyzjereklame Publykspriis foar Projektteam Grutsk op ús Greidefûgels
    Foto's
    Frysk op 'e dyk