Nij fan Praat mar Frysk
Harrejak hûnekak!

Wy krije gauris Frysk op 'e dyk-foto's tastjoerd. Foto's mei Fryske teksten yn 'e iepenbiere romte. Hoewol't wy dit jier al oer de tûzen foto's hinne gean, springe der ek altyd in pear foto's út dy't wy faker tastjoerd krije of dy't in hiel soad tomkes opsmite. Ien fan de Frysk op 'e dyk-foto's dy't […]

Praat mar Frysk by de RegioBank!

In skoftke lyn berjochten wy der al oer: by Van Campen & Dijkstra RegioBank yn Fryslân kinst gewoan Frysk prate. En dêr meie wy fansels wol oer! Wy gienen op 'e kofje om te hearren wat it Frysk harren opsmyt! It Frysk kin ek foar dyn bedriuw wurkje
It gebrûk fan de Fryske taal kin hiel […]

mear op praatmarfrysk.nl »