Nij fan Praat mar Frysk
In nije oerset-app: de Oersetter-app!

De Oersetter-app is in handich wurdboek Frysk-Nederlânsk / Nederlânsk-Frysk en kin ek langere teksten oersette. Download ‘m hjir foar iOS en hjir foar Android! Wolst noch mear taalhelp, gean dan nei Frysker.nl. Frysker.nl is it taalhelp-platfoarm foar it Frysk en biedt profesjonele taalhelp foar it Frysk, lykas betsjuttingen, synonimen, farianten, sprekwurden en noch folle mear. […]

Slagge? De Slagge-Flagge!

De eksamens sitte der hast wer op en noch eefkes en de útslaggen binne bekend. Bist slagge? Wy hawwe yn gearwurking mei de Dokkumer Vlaggen Centrale foar dy de ienige echte Fryske Slagge-flagge meitsje litten! Dus bist slagge? Of kinst ien dy’t ynkoarten slagget of al slagge is? Hingje de Slagge-flagge út en meitsje tagelyk it […]

mear op praatmarfrysk.nl »