Nij fan Praat mar Frysk
It Frysk is ekstra reklame en tomkes omheech!

Spesjaal foar #FryskeFreed gienen wy op ‘e kofje by Salon de Spiegel yn it sintrum fan Ljouwert om te hearren wat it #Fryskharren opsmyt! Sy hawwe al jierren de measte moaie Fryske teksten op harren stoepboerd stean en dat smyt in soad ekstra reklame en tomkes omheech op! Tsjek de fideo!

No freed, Fryske Freed!

Elke twadde freed fan de moanne fiere wy #FryskeFreed! En dêrom is it no freed, 9 desimber, tiid foar in nije Fryske Freed! It doel? It Frysk sichtberder en hearberder meitsje rûnom yn de Provinsje en dêrbûten en minsken oanmoedigje it Frysk faker te brûken.  Dêrom roppe wy partikulieren, bedriuwen en organisaasjes – jim dus! […]

mear op praatmarfrysk.nl »