Nij fan Praat mar Frysk
Op ‘e kofje by de bistedokter yn Grou!

Wy fan Praat mar Frysk wienen benijd wêrom’t se by de bistedokter yn Grou in Praat mar Frysk-stikker op ‘e doar plakt hawwe. Benijd nei it ferhaal derachter? En wat in bistedokter no eins mei it Frysk kin yn de praktyk? Tsjek de fideo!

Op ‘e kofje yn Bûtenpost!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op’e kofje yn Bútenpost. Machtich moai fan Joop, Sita en dy oaren, dat se mear dwaan wolle mei de sichtberens fan de Fryske taal op harren bedriuwspân. En fansels hiel leuk dat se ús fan Praat mar Frysk frege ha om mei te tinken. Wolsto no ek mear dwaan […]

mear op praatmarfrysk.nl »