Nij fan Praat mar Frysk
Slagge? De Slagge-Flagge!

De eksamens sitte der hast wer op en noch eefkes en de útslaggen binne bekend. Bist slagge? Wy hawwe yn gearwurking mei de Dokkumer Vlaggen Centrale foar dy de ienige echte Fryske Slagge-flagge meitsje litten! Dus bist slagge? Of kinst ien dy’t ynkoarten slagget of al slagge is? Hingje de Slagge-flagge út en meitsje tagelyk it […]

Wy sykje ‘fergetten’ wurden!

Us Praat mar Frysk-kollega Mirjam fertelt alle moannen yn it programma ‘Muzyk yn bedriuw’ op Omrop Fryslân radio oer ‘fergetten’ wurden. Wêr komme se wei en wat betsjutte se? Wurden dy’t wy hjoeddedei hast net mear brûke lykas ‘ornaris’ en ‘kerbûstich’. En sa binne der fansels noch folle mear. Hasto ek sa’n wurd? Lit it […]

mear op praatmarfrysk.nl »