Nij fan Praat mar Frysk
It is Fryske Freed! Praat mar Frysk by de Sloopkeamer yn Dokkum!

Yn it ramt fan #FryskeFreed gienen wy diskear op besite by Sandra fan de Sloopkeamer yn Dokkum! Want wat is in sloopkeamer en wat smyt sa’n Fryske namme eins op? Tsjek de fideo!

Hjoed is it wer #FryskeFreed!

It doel? It Frysk sichtberder en hearberder meitsje rûnom yn de Provinsje en dêrbûten en bedriuwen oanmoedigje it Frysk faker te brûken en elkoar te ynspirearjen. En dêr helpe wy fansels graach by! Sa gienen wy earder dit jier gienen wy al yn petear mei Bedriuwesintrum Lauwersdelta, 8D-Games, Jacob Mannenmode, Dierenartsenpraktiijk Reduzum-Grou, Harkemase Boys, Doniastate […]

mear op praatmarfrysk.nl »